Escut de Llimiana

Lo Temps

Predicció pels pròxims dies AEMET

Imatge via satèl·lit espectre visible

Satèl·lit

copyright © 2017 EUMETSAT
Meteosat
Més dades: sat24

Radar de precipitacions

Radar Radar AEMET

Dades: AEMET.es

Vent

Dades: Windy

Pluja en aforament

pluja

Enllaç a C.H. Terradets SAIH Ebro

Estació meteorològica (masia de Mateu)

estació

Enllaç a E.M. Llimiana AEMET

Astronomia

sunrise

Avui , la sortida del Sol per l'horitzó és a les hores i s'amaga a les hores

La duració solar del dia és

Enllaços del temps